กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

คำถามกับกฎหมายการทวงถามหนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเสนอคำถามคำตอบ เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้ พ.ศ. 2558 ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2558...

ทค.ทัสสเรศ ดาศรี

ข้อมูลเมื่อ 22 ตุลาคม 2558

'ครอบครอง' สื่อลามกอนาจารเด็กผิดกฎหมาย 'ค้า-ผลิต-เผยแพร่' จำคุกสูงสุด 10 ปี

8 กันยายน 2558 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 24) เรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งมีการแก้ไขคำนิยามโดยเพิ่มคำว่า...

ilaw

ข้อมูลเมื่อ 25 กันยายน 2558

งานเสวนารวมเป็นหมู่ สู้เป็นกลุ่ม

วีดิโอโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง" รวมเป็นหมู่ สู้เป็นกลุ่ม : ดำเนินคดีแบบกลุ่มดีอย่างไร ? " ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุม น.211 ตึกคณะนิติศาสตร์...

ศูนย์นิติศาสตร์

ข้อมูลเมื่อ 25 กันยายน 2558

ปรองดองในระยะเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย กรณี (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นมิใช่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ตลอดระยะเวลากว่า ๘๐ ปี ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ได้มีเหตุการณ์ปฏิวัติ รัฐประหาร...

นายเลิศศักดิ์ ต้นโต

ข้อมูลเมื่อ 14 กันยายน 2558

คณะรัฐประหารสืบทอดอำนาจกันอย่างไรในรัฐธรรมนูญ?

ใกล้ถึงจุดสำคัญของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาทุกที เพราะวันที่ 22 สิงหาคม 2558 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้ายให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตัดสินในวันที่ 6 กันยายน...

โครงการอินเตอร์เน็ต
เพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ข้อมูลเมื่อ 26 สิงหาคม 2558