กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังกล่าวได้บัญญัติให้มีหน้าที่และอำนาจมากมายมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่างๆที่ผ่านมา การวิเคราะห์ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามที่นักวิชาการกล่าวหรือไม่ พิจารณาได้ 2 ด้าน คือ...

ดร.ปัญญา อุดชาชน

ข้อมูลเมื่อ 30 มีนาคม 2560

การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21

บทบาทประชาชนต้องมีมากกว่าเป็นแค่ตรา – ยางอนุมัติในตอนท้าย ต้องมีพื้นที่นำเสนอถกเถียงวิพากษ์เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญด้วย

ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

ข้อมูลเมื่อ 15 กรกฎาคม 2559

“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์

การติดต่อสื่อสารทางระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นมีเว็บไซต์ในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างผู้ใช้ในกลุ่มต่างๆจนเกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ

ข้อมูลเมื่อ 1 มิถุนายน 2559

หลักการสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับ หลักการสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น

ปกรณ์ นิลประพันธ์

ข้อมูลเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน...ถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่?

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะตนเองไม่มีชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจได้...

คดีปกครอง

ข้อมูลเมื่อ 4 มกราคม 2559