กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เส้นทางนักกฎหมาย

การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 2)

ในบทบรรณาธิการครั้งนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะเรื่องที่สองของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายคือเรื่อง การศึกษาอบรมวิชาชีพกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทุกสาขา สร้างความรู้ที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเมื่อ 31 ตุลาคม 2560

การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 1)

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติถึงกลไกในการปฏิรูปประเทศเอาไว้ในหมวด 16 มาตรา 257 ถึง 261 โดยในมาตรา 259 ได้กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งต่อมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้จัดทำพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ขึ้น ...

ข้อมูลเมื่อ 28 ตุลาคม 2560

เปิดโครงสร้างเงินเดือนนักกฎหมาย ผู้พิพากษา อัยการ ศาล

เปิดโครงสร้างเงินเดือนนักกฎหมาย ผู้พิพากษา อัยการ ศาล จากยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มกำลังซื้อให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการระดับล่าง ของ คสช.

ข้อมูลเมื่อ 27 ตุลาคม 2557

เปิดผลประโยชน์ "อัยการใหญ่" ในรัฐวิสาหกิจ ปมชิงเก้าอี้บอร์ด ปตท.?

เพิ่งพ้นตำแหน่งอัยการสูงสุด(อสส.)มาไม่ยันไม่ทันครบเดือน นายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากอัยการอาวุโสอย่างกระทันเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ทั้งๆที่สามารถอยู่ในตำแหน่งอัยการอาวุโสได้อีกหลายปีจนถึงอายุ 70 ปี อะไรคือสาเหตุทำให้นายจุลสิงห์ยื่นหนังสือลาออกจากราชการอย่างกระทันหัน

ข้อมูลเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556

เส้นทางสู่วิชาชีพทนายความ...“ไม่ยากเกินไปหากตั้งใจจริง”

สำนักผึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความแห่งสภาทนายความ นักเป็นปราการด่านแรกที่ นักศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เลือกที่จะเข้ามาสัมพัสเรียนรู้เพื่อค้นหาตนเอง ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ ค้นพบความเป็นตัวของตัวเอง และประสบความสำเร็จในวิชาชีพกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นทนายความ อัยการ หรือผู้พิพากษา

ข้อมูลเมื่อ 10 สิงหาคม 2556