กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่

ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560

ประการสำคัญคือตามรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้มีบทบัญญัติให้การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เช่นที่รัฐธรรมนูญปี 2550 บัญญัติไว้ จึงทำให้การแต่งตั้งอัยการสูงสุดตามมติของคณะกรรมการอัยการหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศใช้บังคับแล้ว ...

ข้อมูลเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560

ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังกล่าวได้บัญญัติให้มีหน้าที่และอำนาจมากมายมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่างๆที่ผ่านมา การวิเคราะห์ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามที่นักวิชาการกล่าวหรือไม่ พิจารณาได้ 2 ด้าน คือ ด้านรูปแบบและด้านเนื้อหา

ข้อมูลเมื่อ 30 มีนาคม 2560

หลักการสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับ หลักการสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น

ข้อมูลเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ปรองดองในระยะเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย กรณี (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นมิใช่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ตลอดระยะเวลากว่า ๘๐ ปี ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ได้มีเหตุการณ์ปฏิวัติ รัฐประหาร กบฏ หรือจลาจลนองเลือดเกิดขึ้นแล้วจำนวนหลายครั้ง ตลอดจนมีการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง ๑๙ ฉบับ

ข้อมูลเมื่อ 14 กันยายน 2558

คณะรัฐประหารสืบทอดอำนาจกันอย่างไรในรัฐธรรมนูญ?

ใกล้ถึงจุดสำคัญของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาทุกที เพราะวันที่ 22 สิงหาคม 2558 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้ายให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตัดสินในวันที่ 6 กันยายน ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งต่อจากนี้จะแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว

ข้อมูลเมื่อ 26 สิงหาคม 2558