กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ภาษากฎหมาย

คำถามกับกฎหมายการทวงถามหนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเสนอคำถามคำตอบ เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้ พ.ศ. 2558 ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ร่ำงกฎกระทรวงออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติฉบับนี้แล้ว ดังนี้

ข้อมูลเมื่อ 22 ตุลาคม 2558

"อุทธรณ์ - ฎีกา"

การดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกาต่างจากศาลชั้นต้น เพราะเป็นการพิจารณาตรวจสอบทบทวนความถูกต้องคำตัดสินของศาลชั้นต้น (Review) โดยหลักแล้วจะไม่มีการสืบพยานในศาลเหมือนกับศาลชั้นต้น เพราะถือว่าข้อเท็จจริงยุติไปตามที่คู่ความนำพยานมาสืบกันเสร็จแล้วในศาลชั้นต้น

ข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2557

Promoter

Promoter (n.) (โพร-โม-เตอร์) ผู้เริ่มก่อการ.

ข้อมูลเมื่อ 19 มิถุนายน 2556

Fiduciary Duty

Duty of Care (n.) (ดิว-ที ออฟ แคร์) หน้าที่ในการสอดส่องดูแล.

ข้อมูลเมื่อ 17 มิถุนายน 2556

“Fiduciary”, “Fiduciary Duty” และ “Fiduciary

บทความนี้ ผู้เขียนขอแนะนำคำศัพท์ได้แก่คำว่า “Fiduciary”, “Fiduciary Duty” และ “Fiduciary Relationship” ซึ่งทั้งสามคำเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผลประโยชน์ของบุคคลอื่น แต่เมื่อนำไปใช้ในฐานะที่ต่างกัน ก็จะใช้คำที่ต่างกันไป

ข้อมูลเมื่อ 12 มิถุนายน 2556