กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ปกครอง

ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน...ถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่?

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะตนเองไม่มีชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจได้ กรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะต้อง "อุทธรณ์" ต่อหน่วยงานทางปกครองผู้ออกประกาศก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือไม่

ข้อมูลเมื่อ 4 มกราคม 2559

เมื่อ สว ไม่ใช่สภาพี่เลี้ยงอีกต่อไป

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 สว ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น “พี่เลี้ยง” แก่ สส ที่มาจากการเลือกตั้งในพื้นที่ แต่เนื่องจากสมัยนั้นการศึกษาของประชาชนยังไม่ทั่วถึงและการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นรวดเร็วมาก สส ส่วนใหญ่จึงยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการตรากฎหมาย สว จึงเป็น “สภาพี่เลี้ยง”

ข้อมูลเมื่อ 24 ธันวาคม 2558

ครม.เบรก! สตช.ขอนับเวลาทวีคูณกฎอัยการศึกปี 49-50 ชี้ผ่านมานานแล้ว

“ครม.ประยุทธ์” สั่งเบรก! สตช. ขออนุมัติให้ตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจในช่วงประกาศกฎอัยการศึกปี’49-50 นับเวลาราชการทวีคูณ ชี้เวลาล่วงเลยมานานแล้ว หากให้สิทธิจะกระทบต่อการนับเวลาการปฏิบัติราชการ ให้ สตช. ทบทวนก่อน แต่ไฟเขียวปี'57-58

ข้อมูลเมื่อ 6 กรกฎาคม 2558

สำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ – ฐานข้อมูลยังห่างไกลความโปร่งใส เน้นข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

รัฐต้อง “เปิด” ให้ข้อมูลของรัฐเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” เพราะการให้ข้อมูลเป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “ภาระ” และ “ข้อมูล” เป็นหัวใจสำคัญของความโปร่งใสนั้นรัฐต้องมีการเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด เพราะข้อมูลคือเครื่องมือในการเข้าถึง “โอกาส” และการตรวจสอบที่ดีที่สุด

ข้อมูลเมื่อ 8 มิถุนายน 2558

สถิติใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 10 ปี ขอข้อมูล 4,000 ครั้ง ท้องถิ่น, หน่วยงานอิสระ, ก.ศึกษาถูกร้องเพียบ

จากการสำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ – ฐานข้อมูลยังห่างไกลความโปร่งใส เน้นข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในตอนที่แล้ว พบว่าการเปิดเผยข้อมูลยังเป็นเรื่อง “ไม่ทั่วไป” ข้อมูลภายในยังเป็นความลับ

ข้อมูลเมื่อ 8 มิถุนายน 2558