กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

กฎหมายมหาชน

ร่างกฎหมายป่าชุมชนยกที่สาม ในยุคสภาปฏิรูปแห่งชาติ ยังคงไม่ตอบโจทย์ชุมชน

กว่า 25 ปีที่ร่างกฎหมายป่าชุมชนถูกผลักดันจากภาคประชาชน จนมาถึงปัจจุบันในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดินสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หยิบยกร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาอีกครั้ง

ข้อมูลเมื่อ 29 มิถุนายน 2558

เทียบชัด ๆ "กองทุนเงินออม VS ผู้ประกันตน ม.40"

สำนักข่าวอิศรา รวบรวมรายละเอียดปลีกย่อย เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ระหว่าง การเข้าเป็นสมาชิกประกันตนตามมาตรา 40 และกองทุนเงินออมแห่งชาติ

ข้อมูลเมื่อ 17 ธันวาคม 2557

ข้อเสนอแก้ไข กม.แพ่งและพาณิชย์ ...

ข้อเสนอแก้ไข กม.แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการลดภาระของผู้ค้ำประกันและสนับสนุนกองทุนการออมฯ

ข้อมูลเมื่อ 8 ธันวาคม 2557

ความเชื่อและความจริงเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต

"No state should have the power to takes a citizen’s life. ไม่ควรมีรัฐใดที่จะมีอำนาจในการพรากชีวิตของประชาชน"

ข้อมูลเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2557

แผนการดำเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. 2558

คค. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางบกทางน้ำ และทางอากาศ และได้จัดทำ สรุปแผนการดำเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งที่สำคัญในปี พ.ศ. 2558 อันจะแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศในภาพรวม

ข้อมูลเมื่อ 22 ตุลาคม 2557