กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เว็บไซต์กฎหมายใหม่ ( www.iNewLaw.com) พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวม ความเคลื่อนไหวข่าวสารด้านกฎหมาย และกฎหมายใหม่ที่สำคัญอย่างรอบด้านที่สุด เพื่อให้นักกฎหมายและผู้บริหารธุรกิจหรือผู้สนใจกฎหมาย สามารถติดตามสถานการณ์ด้านกฎหมายและปัญหากฎหมายในทางปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที...มิให้เป็นผู้ตกสถานการณ์ เพราะกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เราตั้งใจให้เว็บไซต์ เป็นที่รวมของ ข้อมูลกฎหมายใหม่ที่สำคัญ, ข่าวกฎหมาย, ปัญหากฎหมายในทางปฏิบัติ, บทความกฎหมาย, ความเคลื่อนไหวกฏหมายที่จะออกใหม่, คำพิพากษาที่น่าสนใจ และความเชื่อมโยงในการค้นคว้ากฎหมายต่างๆ คำพิพากษาต่างๆ บทความกฎหมายต่างๆ ที่น่าสนใจอย่างสะดวก เพื่อประโยชน์ในการทำงานของนักกฎหมายและผู้บริหารธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ

ดังนั้น ในเว็บไซต์ เราจะมีคอลัมน์ที่ Update ความเคลื่อนไหว ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ข่าวกฎหมาย
รายงานสรุปข่าวเกี่ยวกับ กฎหมายในประเทศ และกฎหมายต่างประเทศที่สำคัญ
2. Monitor
รวบรวมข่าวกฎหมาย จากหนังสือพิมพ์, สำนักข่าว และเว็บไซต์ต่างๆ ที่น่าสนใจไว้ที่นี่ เพื่อให้สะดวกในการรับรู้ข่าวความเคลื่อนไหวกฎหมายได้ทั้งหมดในทุก ๆ วัน
3. สรุปกฎหมายใหม่
รายงานกฎหมายฉบับใหม่ๆ ที่สำคัญ ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาล่าสุดอย่างต่อเนื่อง โดยถ้าต้องการทราบรายละเอียดของกฎหมายดังกล่าว สามารถเรียกดูได้ทันที
4. สรุปมติ ค.ร.ม.
รายงานมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ในด้านกฎหมาย
5. คำพิพากษาที่น่าสนใจ
รวบรวมคำพิพากษา จากคดีความที่เป็นคดีเด่น ๆ
6. คอลัมน์ประจำ
บทความกฎหมายด้านต่างๆ จากนักเขียนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ
7. บทความพิเศษ
รวบรวมบทความกฎหมาย ที่ถูกเขียนขึ้นโดยนักวิชาการจากสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ติดตามสามารถมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาไปค้นคว้าจากที่อื่น ๆ เพราะเรารวบรวมมาไว้ให้แล้ว
8. ห้องสมุดกฎหมาย
แหล่งรวบรวมวารสารเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ รวมไปถึงวารสารกฎหมายใหม่ทั้ง 115 เล่ม ในรูปแบบของ E-magazine ที่ทำให้ท่านสามารถค้นคว้าบทความจากวารสารเล่มต่าง ๆ ที่ท่านต้องการได้ที่นี่ นอกจากนี้ ทีมงานยังได้ดำเนินการติดต่อกับสถาบันและหน่วยงานด้านกฎหมายต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายที่สำคัญต่อนักกฎหมายมาเผยแพร่ โดยจะบรรจุไว้ในห้องสมุดนี้อย่างต่อเนื่อง
9. ค้นหาบุคคลล้มละลาย
อยู่ในส่วนของหน้าโปรไฟล์และหน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสมาชิกได้ค้นหาบุคคลล้มละลายที่ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบบุคคล ผู้ที่อาจจะเป็นคู่สัญญาหรือเป็นคู่คดีในภายภาคหน้า โดยวิธีการในการค้นหาบุคคลล้มละลายนั้น ท่านสมาชิกดำเนินการโดยระบุ “ชื่อ-นามสกุล” ของบุคคลที่ท่านต้องการค้นหา

ทีมงานเว็บไซต์กฎหมายใหม่ (www.iNewLaw.com) ประกอบด้วยทีมงานชุดเดียวกับกองบรรณาธิการของวารสาร “กฎหมายใหม่” ซึ่งประกอบด้วย รศ.สมยศ เชื้อไทย, คุณโอฬาร อินทสุวรรณ, คุณนคร ชมพูชาติ, คุณปฏินันท์ สันติเมทนีดล, คุณพีรพล ตริยะเกษม, คุณพลีธรรม ตริยะเกษม, คุณวรพล พัฒนะนุกิจ, คุณอัมพล เอกอรุณรุ่ง

ประสบการณ์
ที่ผ่านมา ทีมงานกฎหมายใหม่ ได้ออกวารสารข่าว “กฎหมายใหม่” เป็นหนังสือวารสารรายเดือน ตั้งแต่ ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 115 โดยมีนักเขียน หรือนักวิชาการที่มีประสบการณ์มากมายหลายท่าน ได้นำเสนอบทความในวารสารดังกล่าว ได้แก่

• กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
• ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
• พิเชษฐ เมาลานนท์ และทีมวิจัย
• สมชาย ปรีชาศิลปกุล
• กนกศักดิ์ ทองพาณิชย์
• ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
• พิเศษ เสตเถียร
• สมชาย วัฒนาการุณ
• เอกชัย ไชยนุวัติ
• ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส
• ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง
• ธีมา วรากุล
• วิสูตร์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา
• หทัยทิพย์ หงษ์ชูเกียรติ
• พรทิวา บรรจบศิลป์
• ชุติมา หัตถธรรมนูญ
• วรพล พัฒนะนุกิจ
• ฤทธิชัย งดงาม
• วีรยุทธ สัจพันธ์โรจน์
• โสต สุตานันท์
• ชัยพล ตราชูธรรม
• ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
• วัส ติงสมิตร
• วนิดา แสงสารพันธ์
• กรกฎ ทองขะโชค
• ประสงค์ วิสุทธิ์
• พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
• สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
• โอฬาร อินทสุวรรณ
• เถลิงศักดิ์ วงศ์วานิช
• ธนะชัย ผดุงธิติ
• นรินทร์ สันติสากลวุฒิ
• ศิวะ แนวโนนทัน
• เมธี ศรีอนุสรณ์
• พรรณทิพย์ ทหารแกล้ว
• สุรีย์พร ตะเภาพงศ์
• รศ.ดร.วิจิตรา วิเชียรชม
• วีนัส สีสุข
• สุดทีวัล สุกใส
• อัศวิน อาชาไนย
• ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
• รศ.ดร. พันทิพย์ กาญจนาจิตรา สายสุนทร
• อธึก อัศวานันท์
• ศ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ
• ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสิรฐ
• ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
• ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
• แสน โพน ไชยา
• ปราโมทย์ พิพัฒนาศัย
• ทรง บัณฑิตนันทิ
• ธรรมเกียรติ กันอริ
• รพีพร พันธุ์เวียง
• สิทธิกร ศักดิ์แสง
• พรชัย ไชยภรณ์
• จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์
• เพชรชมพู เดชโชตินิศาล
• รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
• นายกรกฎ ทองขะโชค
• สุวิทย์ สุวรรณ
• ยุทธนา ศรีสวัสดิ์
นิติบุคคล

เหมาะสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีผู้ต้องการใช้งาน ระหว่าง 1 – 20 คน โดยในการสมัครสมาชิกท่านสามารถกำหนดผู้ใช้งานได้ตามต้องการ
หมายเหตุ หากบริษัทหรือองค์กรใดมีความต้องการใช้งานเว็บไซต์มากกว่า 20 คน ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับทางทีมงานได้โดยตรง

อัตราค่าบริการ 2,568 บาท ต่อ 1 ผู้ใช้งาน
(หรือประมาณ 200 บาท ต่อเดือน)
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

บุคคลทั่วไป

เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านกฎหมาย และประชาชนทั่วไป สมาชิกประเภทนี้สามารถมีผู้ใช้งานได้เพียง 1 ผู้ใช้งานเท่านั้น

อัตราค่าบริการ 1,926 บาท ต่อ 1 ผู้ใช้งาน
(หรือประมาณ 150 บาท ต่อเดือน)
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

นักเรียน นักศึกษา

สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ที่เกณฑ์การศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 25 ปี) สำหรับสมาชิกประเภทนี้จะได้รับส่วนลดพิเศษในการสมัครสมาชิกใช้บริการในแบบรายปี

อัตราค่าบริการ 1,156 บาท ต่อ 1 ผู้ใช้งาน
(หรือประมาณ 90 บาท ต่อเดือน)
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เว็บไซต์กฎหมายใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องกำหนดให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สมัครสมาชิกและจัดเก็บค่าบริการในการใช้งาน เพื่อนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

ดังนั้นทางทีมงานกฎหมายใหม่เราจึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกในการช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้ทางเว็บไซต์กฎหมายใหม่เป็นฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายที่รับใช้สมาชิกอย่างสุดความสามารถตลอดไป

สำหรับสมาชิกประเภทนิติบุคคลที่สมัครสมาชิกมากกว่า 1 ผู้ใช้ สามารถบริหารจัดการผู้ใช้อื่น ๆ ผ่าน ”ระบบบริหารจัดการผู้ใช้” โดยสามารถ เพิ่ม แก้ไข และ ลบ ผู้ใช้ได้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมัครเป็นสมาชิกและตามจำนวนผู้ใช้ที่ได้สมัครใช้บริการ

ตัวอย่าง นิติบุคคล ก. สมัครสมาชิก 5 บัญชี เป็นระยะเวลา 1 ปี ก็สามารถกำหนดระยเวลาการใช้งานของแต่ละผู้ใช้ได้ เช่น ผู้ใช้ ก. ผู้กำหนดสิทธิให้ใช้งานได้ 6 เดือน หลังจากนั้นก็สามารถยกเลิกสิทธิการใช้งาน ผู้ใช้ ก. และมอบสิทธิการใช้งานอีก 6 เดือนให้ผู้ใช้รายอื่นได้

การเพิ่มผู้ใช้
สำหรับสมาชิกแบบนิติบุคคล สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้จากระบบบริหารจัดการผู้ใช้ ตามจำนวนที่มีการสมัครสมาชิกโดยสามารถเข้าใช้บริการนี้โดยการเลือก “บริหารจัดการผู้ใช้” บริเวณเมนูซ้ายมือในหน้าข้อมูลส่วนตัว จากบัญชีผู้ใช้รายแรกหลังที่ได้สมัคร

ขั้นที่ 1 คลิกเพื่อไปหน้าข้อมูลส่วนตัว

ขั้นที่ 2 คลิก “บริหารจัดการผู้ใช้”

ขั้นที่ 3 “เพิ่มผู้ใช้งาน” ในหน้านี้ การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลทำได้จากที่นี่

ขั้นที่ 4 กรุณากรอก ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และใส่อีเมลสำหรับงานเว็บไซต์ ระบบจะส่งอีเมลเพิ่มให้สมาชิกรายใหม่นั้นตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

การแก้ไขและลบสมาชิก สมาชิกสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสมาชิกท่านอื่นได้การได้จากหน้า “บริหารจัดการผู้ใช้” บริเวณซ้ายมือของรายชื่อสมาชิกในหน้านี้