กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

บริษัท กฎหมายใหม่ จำกัด ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทางด้านข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเวปไซต์ของบริษัท บริษัทขอแจ้งถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และการใช้บริการเวปไซต์ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1 นโยบายส่วนบุคคล

บริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในการสมัครสมาชิก หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว เราจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขบริษัทที่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสมาชิกตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับไว้ให้ดีที่สุด กรณีที่เกิดความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูล เช่น การถูกจารกรรม ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือจากเหตุใดๆก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ ปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด


ข้อ 2 ข้อสงวนสิทธิของทางบริษัท

ข้อมูล บทความ ข่าวสาร และส่วนประกอบอื่นภายในเว็บไซต์ เช่น จุดเชื่อมโยงไปเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น บทความพิเศษภายในเว็บไซต์ บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการการเข้าถึงเนื้อหาเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของเนื้อหา ดังนั้นบริษัทจึงไม่รับรองความถูกต้อง และขอปฏิเสธความรับผิดต่อเนื้อหาเหล่านั้นทั้งหมด


ข้อ 3 ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูล เนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นที่กฎหมายให้การคุ้มครองทั้งหมด ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัท บริษัทขอห้ามการลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน บริษัทสามารถดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวได้