กฎหมายคอมพิวเตอร์ (141)

กระบวนยุติธรรม (1761)

การเงินการคลัง (491)

การต่างประเทศ (477)

การทหาร (142)

การท่องเที่ยวและกีฬา (98)

การเมือง (1341)

การปกครอง (1566)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (124)

การศึกษา (274)

เกษตรและสหกรณ์ (106)

เกาะติด กสทช. (112)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (63)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (45)

คดีที่น่าสนใจ (996)

คมนาคม (216)

ครอบครัวและเยาวชน (193)

งานวิจัยกฎหมาย (353)

ทรัพย์สินทางปัญญา (196)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (259)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (375)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (296)

พลังงาน (60)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (739)

พาณิชย์ (555)

ตำรวจ (178)

ภาษี-บัญชี (479)

แรงงาน (339)

วัฒนธรรม (54)

วิชาชีพกฎหมาย (1023)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (169)

สวัสดิการ (289)

สาธารณสุข (296)

สิทธิมนุษยชน (813)

อุตสาหกรรม (323)

อสังหาริมทรัพย์ (115)

DOC ID LD452159

เรื่อง
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

POSTED วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

4 หลักสูตรใหม่ รับปีงบประมาณ 2564 ชุดวิชากฎหมายสำหรับการบริหารงาน
4 หลักสูตรใหม่ รับปีงบประมาณ 2564  ชุดวิชากฎหมายสำหรับการบริหารงาน กรณีศึกษา และ Workshops แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางแก้ไข 4 หัวข้อสำคัญ 
- ตรวจรับ 
- บริหารสัญญา
- บริหารสัญญากับภาครัฐ(สำหรับเอกชน) 
- เขียนและใช้ระเบียบ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมรับวุฒิบัตรมธ. 
 
💰ชำระค่าลงทะเบียนวันนี้ถึง 25 พ.ย. 2563 ในอัตราค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 4,500 บาทต่อท่าน พิเศษ 50 ท่านแรกเท่านั้น!
 
สถานที่อบรม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ ท่าพระจันทร์ 
 
โทร. 0 2613 3820-3 หรือ http://icehr.tu.ac.th/news/155
 
ทุกหลักสูตรสามารถพัฒนาในรูปแบบ In-house Training ได้