กฎหมายคอมพิวเตอร์ (136)

กระบวนยุติธรรม (1735)

การเงินการคลัง (457)

การต่างประเทศ (283)

การทหาร (131)

การท่องเที่ยวและกีฬา (85)

การเมือง (1193)

การปกครอง (1535)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (115)

การศึกษา (151)

เกษตรและสหกรณ์ (87)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (47)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (30)

คดีที่น่าสนใจ (564)

คมนาคม (200)

ครอบครัวและเยาวชน (188)

งานวิจัยกฎหมาย (267)

ทรัพย์สินทางปัญญา (184)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (240)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (336)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (250)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (538)

ตำรวจ (139)

ภาษี-บัญชี (459)

แรงงาน (297)

วัฒนธรรม (53)

วิชาชีพกฎหมาย (851)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (139)

สวัสดิการ (263)

สาธารณสุข (227)

สิทธิมนุษยชน (783)

อุตสาหกรรม (297)

อสังหาริมทรัพย์ (101)

ปฎิทิน

เสวนาวิชาการวิพากษ์มรดกกฎหมายอาญายุค คสช.

เสวนาวิชาการ วิพากษ์มรดกกฎหมายอาญายุค คสช. วันเสาร์ที่ 27 เมษายน นิติ มธ.ท่าพระจันทร์

ข้อมูลเมื่อ 23 เมษายน 2562

การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน

การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพ

ข้อมูลเมื่อ 23 เมษายน 2562

"พ.ร.บ.การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 : ความท้าทายและโอกาสในการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย"

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับ ศูนย์กฎหมายมหาชน จัดเวที ฬ.จุฬาฯ กฎหมายเพื่อประชาชน "พ.ร.บ.การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 : ความท้าทายและโอกาสในการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย" วันที่ 9 เม.ย. 62 เวลา 9.00-15.00 น.

ข้อมูลเมื่อ 2 เมษายน 2562

อบรมเตรียมสอบเนติบัณฑิต (ติวเนฯ)

โครงการ “นิติโดมรวมใจ พี่ให้น้อง”อบรมเตรียมสอบเนติบัณฑิต (ติวเนฯ)โดยทีมงานไฟแรงที่ 1 เนฯ และคณะเฉพาะสมาชิกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลเมื่อ 2 เมษายน 2562

“การขจัดการเลือกปฏิบัติในกฎหมายแรงงาน”

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนา ฬ.จุฬาฯ กฎหมายเพื่อประชาชน “การขจัดการเลือกปฏิบัติในกฎหมายแรงงาน” โดย ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะทำงานในองค์การแรงงานโลก (ILO) และผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงาน นิติจุฬาฯ

ข้อมูลเมื่อ 1 เมษายน 2562