กฎหมายคอมพิวเตอร์ (139)

กระบวนยุติธรรม (1759)

การเงินการคลัง (473)

การต่างประเทศ (403)

การทหาร (138)

การท่องเที่ยวและกีฬา (95)

การเมือง (1306)

การปกครอง (1558)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (123)

การศึกษา (219)

เกษตรและสหกรณ์ (100)

เกาะติด กสทช. (111)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (53)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (38)

คดีที่น่าสนใจ (926)

คมนาคม (214)

ครอบครัวและเยาวชน (192)

งานวิจัยกฎหมาย (312)

ทรัพย์สินทางปัญญา (194)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (255)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (367)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (288)

พลังงาน (59)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (737)

พาณิชย์ (553)

ตำรวจ (172)

ภาษี-บัญชี (479)

แรงงาน (316)

วัฒนธรรม (54)

วิชาชีพกฎหมาย (965)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (166)

สวัสดิการ (282)

สาธารณสุข (291)

สิทธิมนุษยชน (805)

อุตสาหกรรม (318)

อสังหาริมทรัพย์ (112)

เล็งคลอดแผนเยียวยาเกษตรกรใบยาสูบ มิ.ย.นี้ ก่อนภาษีบุหรี่ใหม่มีผล ต.ค.

สันติ เร่งกรมสรรพสามิตหามาตรการเยียวเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบแล้วเสร็จภายใน มิ.ย.นี้ ก่อนภาษีสรรพสามิต บุหรี่ปรับเพิ่มขึ้น 40 % มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63 เตรียมความพร้อมศึกษากฎหมายการเพาะปลูกกัญชา

ข้อมูลเมื่อ 2 มิถุนายน 2563

แพร่คำสั่ง บิ๊กตู่ แนวปฏิบัติ จนท.ควบคุมเข้ม คลายล็อกระยะที่ 3

ราชกิจจาฯแพร่คำสั่ง ศบค. แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

ข้อมูลเมื่อ 1 มิถุนายน 2563

กองปราบฯ แนะวิธีป้องกันการถูกแฮ็ก บัตรเครดิต

ทุกวันนี้คนซื้อของออนไลน์กันเยอะขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านทางออนไลน์หรือซื้อตั๋ว เครื่องบินออนไลน์ จึงอาจจะจำเป็นต้องใช้รหัส CVV ว่าเเต่รหัส CVV คืออะไรเเละมีความสำคัญอย่างไร

ข้อมูลเมื่อ 1 มิถุนายน 2563

ตรวจรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ต้องมี มาตรการ Social distancing

กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน ระบบขนส่งสาธารณะอย่าง กรมการขนส่งทางบกจึง กำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง

ข้อมูลเมื่อ 1 มิถุนายน 2563

พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563