กฎหมายคอมพิวเตอร์ (139)

กระบวนยุติธรรม (1759)

การเงินการคลัง (475)

การต่างประเทศ (405)

การทหาร (138)

การท่องเที่ยวและกีฬา (95)

การเมือง (1307)

การปกครอง (1558)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (123)

การศึกษา (220)

เกษตรและสหกรณ์ (100)

เกาะติด กสทช. (112)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (53)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (38)

คดีที่น่าสนใจ (927)

คมนาคม (214)

ครอบครัวและเยาวชน (192)

งานวิจัยกฎหมาย (313)

ทรัพย์สินทางปัญญา (194)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (255)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (367)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (288)

พลังงาน (59)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (737)

พาณิชย์ (553)

ตำรวจ (172)

ภาษี-บัญชี (479)

แรงงาน (317)

วัฒนธรรม (54)

วิชาชีพกฎหมาย (966)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (166)

สวัสดิการ (282)

สาธารณสุข (291)

สิทธิมนุษยชน (805)

อุตสาหกรรม (318)

อสังหาริมทรัพย์ (112)

ข่าวอบรมกฎหมาย

อบรมหลักสูตรพิเศษ โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบังคับคดี

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ "โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบังคับคดี" ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559 (30 ชั่วโมง) (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเมื่อ 3 มิถุนายน 2559

อบรม "ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น" รุ่นที่ 13

นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 13 โดยมี นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน

ข้อมูลเมื่อ 7 กรกฎาคม 2557

นิติ มธ. จัดอบรมกฎหมายธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจเข้าใจ กม. มากขึ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 16 โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2557

ข้อมูลเมื่อ 21 พฤษภาคม 2557

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 139: "ปัญหาและสิทธิการใช้ทางเข้าออกในที่ดินของผู้อื่น"

ปัญหาและสิทธิการใช้ทางเข้าออกในที่ดินของผู้อื่น เช่นทางภาระจำยอม ทางจำเป็น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นข้อถกเถียง โต้แย้งของคู่กรณีจนถึงขั้นขึ้นศาลอยู่บ่อยๆ จะมีแนวทางในการป้องหรือแก้ไขอย่างไรบ้าง เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องศึกษากัน

ข้อมูลเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2557

กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจพร้อมก้าวไปในยุค AEC

ารสื่อสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใด ย่อมมีวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือมุ่งหวังให้สิ่งที่เราสื่อสารออกไปมีความถูกต้องสมบูรณ์ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อ โดยที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี ด้วยความประทับใจ

ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556