กฎหมายคอมพิวเตอร์ (151)

กระบวนยุติธรรม (1809)

การเงินการคลัง (495)

การต่างประเทศ (492)

การทหาร (149)

การท่องเที่ยวและกีฬา (100)

การเมือง (1365)

การปกครอง (1585)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (131)

การศึกษา (277)

เกษตรและสหกรณ์ (109)

เกาะติด กสทช. (113)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (67)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (49)

คดีที่น่าสนใจ (1043)

คมนาคม (223)

ครอบครัวและเยาวชน (199)

งานวิจัยกฎหมาย (366)

ทรัพย์สินทางปัญญา (200)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (263)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (379)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (301)

พลังงาน (62)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (748)

พาณิชย์ (563)

ตำรวจ (188)

ภาษี-บัญชี (480)

แรงงาน (352)

วัฒนธรรม (56)

วิชาชีพกฎหมาย (1051)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (170)

สวัสดิการ (302)

สาธารณสุข (310)

สิทธิมนุษยชน (830)

อุตสาหกรรม (327)

อสังหาริมทรัพย์ (116)

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 5 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 5 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 5 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 5 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 5 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2562

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2562

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2562

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2562

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2562