กฎหมายคอมพิวเตอร์ (151)

กระบวนยุติธรรม (1809)

การเงินการคลัง (495)

การต่างประเทศ (492)

การทหาร (149)

การท่องเที่ยวและกีฬา (100)

การเมือง (1365)

การปกครอง (1585)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (131)

การศึกษา (277)

เกษตรและสหกรณ์ (109)

เกาะติด กสทช. (113)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (67)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (49)

คดีที่น่าสนใจ (1043)

คมนาคม (223)

ครอบครัวและเยาวชน (199)

งานวิจัยกฎหมาย (366)

ทรัพย์สินทางปัญญา (200)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (263)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (379)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (301)

พลังงาน (62)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (748)

พาณิชย์ (563)

ตำรวจ (188)

ภาษี-บัญชี (480)

แรงงาน (352)

วัฒนธรรม (56)

วิชาชีพกฎหมาย (1051)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (170)

สวัสดิการ (302)

สาธารณสุข (310)

สิทธิมนุษยชน (830)

อุตสาหกรรม (327)

อสังหาริมทรัพย์ (116)

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

พระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

พระราชบัญญัติ การพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ข้อมูลเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562