กฎหมายคอมพิวเตอร์ (137)

กระบวนยุติธรรม (1735)

การเงินการคลัง (457)

การต่างประเทศ (288)

การทหาร (132)

การท่องเที่ยวและกีฬา (85)

การเมือง (1200)

การปกครอง (1535)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (115)

การศึกษา (152)

เกษตรและสหกรณ์ (87)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (47)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (30)

คดีที่น่าสนใจ (581)

คมนาคม (200)

ครอบครัวและเยาวชน (188)

งานวิจัยกฎหมาย (268)

ทรัพย์สินทางปัญญา (184)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (240)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (336)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (250)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (538)

ตำรวจ (139)

ภาษี-บัญชี (459)

แรงงาน (297)

วัฒนธรรม (53)

วิชาชีพกฎหมาย (852)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (139)

สวัสดิการ (264)

สาธารณสุข (228)

สิทธิมนุษยชน (785)

อุตสาหกรรม (297)

อสังหาริมทรัพย์ (101)

รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ข้อมูลเมื่อ 13 กันยายน 2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ข้อมูลเมื่อ 13 กันยายน 2561

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มีพระราชโองการดํารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้ตราไว้ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลเมื่อ 7 เมษายน 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตลอดจนร่างกฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบในการประชามติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญนี้

ข้อมูลเมื่อ 2 กันยายน 2559

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙

สมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ข้อมูลเมื่อ 22 มีนาคม 2559