กฎหมายคอมพิวเตอร์ (140)

กระบวนยุติธรรม (1760)

การเงินการคลัง (477)

การต่างประเทศ (432)

การทหาร (139)

การท่องเที่ยวและกีฬา (97)

การเมือง (1318)

การปกครอง (1561)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (124)

การศึกษา (226)

เกษตรและสหกรณ์ (101)

เกาะติด กสทช. (112)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (55)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (39)

คดีที่น่าสนใจ (945)

คมนาคม (215)

ครอบครัวและเยาวชน (192)

งานวิจัยกฎหมาย (324)

ทรัพย์สินทางปัญญา (194)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (256)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (369)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (292)

พลังงาน (59)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (738)

พาณิชย์ (555)

ตำรวจ (173)

ภาษี-บัญชี (479)

แรงงาน (322)

วัฒนธรรม (54)

วิชาชีพกฎหมาย (977)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (167)

สวัสดิการ (284)

สาธารณสุข (294)

สิทธิมนุษยชน (810)

อุตสาหกรรม (320)

อสังหาริมทรัพย์ (112)

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูลเมื่อ 20 เมษายน 2563

พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ 23 มกราคม 2562

พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการ ของศาลแขวง ในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 28 มีนาคม 2561

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 28 มีนาคม 2561

พระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 30 มกราคม 2561