กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1724)

การเงินการคลัง (453)

การต่างประเทศ (257)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (84)

การเมือง (1142)

การปกครอง (1510)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (110)

การศึกษา (136)

เกษตรและสหกรณ์ (86)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (43)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (25)

คดีที่น่าสนใจ (473)

คมนาคม (199)

ครอบครัวและเยาวชน (185)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (240)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (331)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (243)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (121)

ภาษี-บัญชี (457)

แรงงาน (291)

วัฒนธรรม (52)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (261)

สาธารณสุข (225)

สิทธิมนุษยชน (776)

อุตสาหกรรม (296)

อสังหาริมทรัพย์ (99)

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชบัญญัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 31 กรกฎาคม 2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561

พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 19 กรกฎาคม 2561

พระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561

พระราชบัญญัติ การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561

พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561

พระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 13 พฤษภาคม 2561

พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 13 พฤษภาคม 2561

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 27 เมษายน 2561

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 27 เมษายน 2561