กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ผลของเจตนา ในการกระทำความผิด

เจตนาถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของความรับผิดทางอาญา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ บุคคลจะมีความรับผิดทางอาญาต้องกระทำด้วยเจตนา เว้นแต่จะทำโดยประมาทและกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิด สำหรับสาระของเจตนาและอื่น ๆ

ข้อมูลเมื่อ 15 กรกฎาคม 2558

ศาลฎีกาได้พิพากษา คดีนายเสริมสุขฯ (อดีตนักข่าวบางกอกโพสต์)

(30 มิ.ย.58) ศาลแรงงานกลางได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีนายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ (หรือ เป๊ปซี่) อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล นิวทีวี เป็นโจทก์ ฟ้องหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นจำเลย ว่าเลิกจ้างตนไม่เป็นธรรม

ข้อมูลเมื่อ 30 มิถุนายน 2558

อย่างไรถือว่าครอบครองโดยสงบ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

การได้มาซึ่งการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมถ้ามิได้จดทะเบียน มีให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

ข้อมูลเมื่อ 26 มิถุนายน 2558

“ปลอมบัตรประจำตัวประชาชน”

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นสิ่งสำคัญทางกฎหมายที่ระบุตัวบุคคล ซึ่งมีผลต่อสิทธิหน้าที่และความรับผิดหลายประการ

ข้อมูลเมื่อ 24 มิถุนายน 2558

กฎหมายภายหลังมิได้กำหนดให้เป็นความผิด

คดีอาญาเป็นคดีที่ต้องใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมีพยานหลักฐานชัดเจน จนเชื่อว่ากระทำผิดจริง จึงจะลงโทษทางอาญา รวมความถึงการใช้กฎหมายอาญา

ข้อมูลเมื่อ 16 มิถุนายน 2558