กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

อายุความชำรุดบกพร่อง

ผู้บริโภคได้ตกลงจะซื้อที่ดินตามฟ้องโดยมีการวางเงินมัดจำ ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง จึงมิใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้มีพยานเอกสารมาแสดง ...

ข้อมูลเมื่อ 1 ตุลาคม 2558

การฟ้องเรียกเงินค่าอากรเพิ่มเติมจากการประเมินกรณีสำแดงประเภทพิกัดสินค้านำเข้าไม่ถูกต้อง ชอบหรือไม่

กรณีจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด จะมีสิทธิโต้แย้งการประเมินว่าไม่ชอบได้หรือไม่ และกรณีโจทก์นำคดีฟ้องต่อศาลอยู่ภายใต้อายุความที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

ข้อมูลเมื่อ 14 กันยายน 2558

คดีทุจริตธนาคารกรุงไทย ( เพิ่มคำพิพากษาฉบับเต็ม )

(26 ส.ค. 58) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษา คดีอัยการสูงสุด โจทก์ฟ้องพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร จำเลยที่ ๑ กับพวกรวม ๒๗ คน โดยเห็นว่ามีความผิด พร้อมให้ร่วมกันคืนหรือใช้เงินคืน ๑๐,๐๕๔,๔๖๗,๔๘๐ บาท ให้แก่ธนาคารกรุงไทย ผู้เสียหายพร้อมโทษจำคุกฯ

ข้อมูลเมื่อ 14 กันยายน 2558

การฟ้องซ้ำ (คดีปกครอง)

คำฟ้องโดยมีคู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันในคดีซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้ว อันเป็นการฟ้องซ้ำ ซึ่งต้องห้ามตามข้อ 97 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543

ข้อมูลเมื่อ 7 กันยายน 2558

ยึดไว้โดยไม่ชอบ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย (คดีปกครอง)

คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจยึดหนังสือค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545 ของผู้ฟ้องคดีไว้โดยไม่มีมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ ...

ข้อมูลเมื่อ 1 กันยายน 2558