กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

อายุความประกันภัย

ปัจจุบันการประกันภัยเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางมากขึ้น คนไทยส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจจากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการประกัน

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2558

เกษียณอายุก่อนกำหนด ฟ้องขอคืนเงินภาษีอากร

ฟ้องขอคืนเงินภาษีอากร เกษียณอายุก่อนกำหนด ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่

ข้อมูลเมื่อ 21 ตุลาคม 2558

น้ำตาลในเลือดต่ำเป็นเหตุ

บริษัทประกันชีวิตบอกปัดไม่จ่ายอ้าง ว่าจ่าสิบเอกปรีชาไม่เปิดเผยข้อความจริงเกี่ยวกับความบกพร่องของร่างกายและสุขภาพบอกปัดยอมทำสัญญาทำให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ศาลให้บริษัทประกันชำระเพราะจ่าสิบเอกปรีชา เนื่องจากตายด้วยอุบัติเหตุ

ข้อมูลเมื่อ 15 ตุลาคม 2558

หมิ่นประมาทต้องยืนยันผู้ถูกใส่ความว่าเป็นใครหรือไม่

คดีอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาทมีมากขึ้นตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีชื่อเสียง ข้าราชการ นักการเมือง มักถูกพาดพิงจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การวิพากษ์วิจารณ์ทางวิทยุและโทรทัศน์ จึงขอนำเสนอคำพิพากษาฏีกาที่น่าสนใจมาวิเคราะห์เป็นคดีตัวอย่าง ได้แก่ คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๕๑๘/๒๕๕๗

ข้อมูลเมื่อ 12 ตุลาคม 2558

ศาลปกครองตัดสินคดี กทม.จัดซื้อที่ดินตาบอดบางซื่อ

(8 ต.ค. 58) คดี กทม.อนุมัติซื้อที่ดินบริเวณเขตบางซื่อ กทม. นายประเสริฐฯ อดีตปลัดกรุงเทพฯ ผู้ฟ้องกรุงเทพมหานครเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 เจ้าหน้าที่ กทม.ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ศาลปกคaรองตัดสินให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,842,753.50 บาท

ข้อมูลเมื่อ 9 ตุลาคม 2558