กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

แกนสมองตาย.. ถือว่าตายหรือไม่?

ผู้ป่วยแกนสมองตาย แพทย์ได้ตัดเอาอวัยวะภายในไปปลูกถ่ายตามเจตนาของผู้ป่วย แพทย์โดนญาติผู้ป่วยฟ้องฐานฆ่าคนตาย... แกนสมองตาย... ถือว่าตายหรือไม่...

ข้อมูลเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560

เปิดคำพิพากคดี "สองตายาย" ตัดไม้หรือเก็บเห็ด

นายอุดม ศิริสอน และนางแดง ศิริสอน ร่วมกันบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองและทำประโยชน์โดยการทำไม้ในป่าดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตัด โค่นไม้สัก ไม้กระยาเลย ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.

ข้อมูลเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560

เปิดคำพิพากษาคดี "ครูแพะติดคุกฟรี"

เรื่อง ความผิดต่อชีวิต ประมาท ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก ระหว่าง พนักงานอัยการศาลฎีกา โจทก์ กับ นางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร จำเลย

ข้อมูลเมื่อ 19 มกราคม 2560

คดีแปลงสัญญาไทยคม

เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม 2559 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี จำคุก มีกําหนด 1 ปี นายไกรสร พรสุธี และ นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ จําคุกคนละ 1 ปี และปรับคนละ 20,000 บาท

ข้อมูลเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559

การไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

การไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดย่อมไม่มีสิทธิที่จะนำคดีฟ้องต่อศาลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ข้อมูลเมื่อ 4 เมษายน 2559