กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ศาลแพ่ง

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

ในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อำนาจผู้เสียหายที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาล ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ แต่ในการยื่นต่อศาลนั้นอาจมีประประเด็นเรื่องของอำนาจผู้พิพากษาซึ่งมีคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๙๑๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยไว้ดังนี้

ข้อมูลเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ละเมิดจากกลไกของทรัพย์

ละเมิด คือ การกระทำที่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ซึ่งอาจเป็นการกระทำของตนเอง การกระทำของผู้อื่น การกระทำของสัตว์ สิ่งของ รวมถึงเครื่องจักรกล หรือกลไกของทรัพย์ ละเมิดจึงเป็นบทบัญญัติที่มีขอบเขตกว้างขวางในการให้ความเป็นธรรมเมื่อเกิดความเสียหาย

ข้อมูลเมื่อ 5 สิงหาคม 2558

อย่างไรถือว่าครอบครองโดยสงบ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

การได้มาซึ่งการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมถ้ามิได้จดทะเบียน มีให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

ข้อมูลเมื่อ 26 มิถุนายน 2558

ครอบครองปรปักษ์ ต้องมีเจตนาสุจริตหรือไม่

การครอบครองที่ดิน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ควรใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่า หากปล่อยไว้โดยไม่ได้ทำสิ่งใด รัฐย่อมไม่ได้มูลค่าเพิ่มจากที่ดินแปลงนั้น ดังนั้น ถ้ามีผู้อื่นเข้ามาครอบครองและทำประโยชน์ ย่อมเป็นผลดีกว่าในภาพรวม จึงเกิดบทบัญญัติเรื่องการครอบครองปรปักษ์ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อมูลเมื่อ 22 เมษายน 2558

ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทน หมายถึง จำนวนเงินที่ต้องชดใช้เพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน หรือแก่ตัวบุคคลอันเนื่องมาจากการทำละเมิด หรือการผิดสัญญา ค่าสินไหมทดแทน จึงมีความสำคัญในทางแพ่งเพราะเป็นการแก้ปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้สิทธิและการบังคับสิทธิระหว่างบุคคลที่ไม่อาจชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา

ข้อมูลเมื่อ 17 เมษายน 2558