กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ศาลปกครอง

การสั่งงานของผู้บังคับบัญชาด้วยคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ลายลักษณ์อักษร หรือวาจา หรือผ่านช่องทางต่างๆ

การสั่งงานของผู้บังคับบัญชาด้วยคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ลายลักษณ์อักษร หรือวาจา หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ (โทรศัพท์, ไลน์, อีเมล ฯลฯ) ถือเป็นคำสั่งโดยชอบ  คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.598/2557

ข้อมูลเมื่อ 7 มีนาคม 2561

คำพิพากษาค่าโง่คดีคลองด่าน

หลังจากครม.มีมติจ่ายเงินค่าเสียหาย คดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน คดีนี้ เป็นคดีที่ อนุญาโตตุลาการ ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาตัดสินว่ารัฐบาลแพ้คดี ทำให้รัฐบาลถูกฟ้องชดใช้ค่าเสียหาย ทีมงานกฎหมายจึงขอนำคำพิพากษามาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558

ศาลปกครองตัดสินคดี กทม.จัดซื้อที่ดินตาบอดบางซื่อ

(8 ต.ค. 58) คดี กทม.อนุมัติซื้อที่ดินบริเวณเขตบางซื่อ กทม. นายประเสริฐฯ อดีตปลัดกรุงเทพฯ ผู้ฟ้องกรุงเทพมหานครเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 เจ้าหน้าที่ กทม.ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ศาลปกคaรองตัดสินให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,842,753.50 บาท

ข้อมูลเมื่อ 9 ตุลาคม 2558

การฟ้องซ้ำ (คดีปกครอง)

คำฟ้องโดยมีคู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันในคดีซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้ว อันเป็นการฟ้องซ้ำ ซึ่งต้องห้ามตามข้อ 97 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543

ข้อมูลเมื่อ 7 กันยายน 2558

ยึดไว้โดยไม่ชอบ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย (คดีปกครอง)

คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจยึดหนังสือค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545 ของผู้ฟ้องคดีไว้โดยไม่มีมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ ...

ข้อมูลเมื่อ 1 กันยายน 2558