กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 355

12 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนหน้า 23

วารสารกฎหมาย เล่มที่ 355 ปี 2562
2

สารบัญ

สารบัญ

2

เนื่องจากปก

วันนักประดิษฐ์ โดย ศิริอร เทศะบำรุง มณีสินธุ์, วาสนา เกตุเห่ง

5

ปัญหาจากข้อหารือกฎหมายที่น่าสนใจ

การเข้าใช้พื้นที่ในกรณีผู้รับจ้างชำระหนี้ตามอำเภอใจ โดย พอชื่น พรหมโชติชัย

8

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

คู่ความในคดีฟ้องซ้ำ โดย ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง

10

เจาะฎีกาเด่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3118/2559 โดย รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ มนต์ชัย ชนินทรลีลา เบญญา อยู่ประเสริฐ สิริทิพย์ ไทยมงคล