กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 4

1 สิงหาคม 2558

จำนวนหน้า 201

วารสารกฎหมาย เล่มที่ 4 ปี 2558
2
4

พระบรมราโชวาท

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

8

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

การพัฒนากฏหมายเพื่อการบริหารจัดการประมงทางทะเลของประเทศไทยอย่างยังยื่นภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒

68

บทความทางวิชาการ1

กฎหมายภาษีมรดก โดย อนุรักษ์ นิยมเวช

80

บทความทางวิชาการ2

ปัญหาการใช้กฎหมายต่างประเทศในศาลไทย โดย ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ / ติณเมธ วงศ์ใหญ่

98

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

เติมเต็มช่องว่าง สร้างศักยภาพไทยสู่ AC ด้วยศักยภาพกระบวนการยุติธรรม โดย เพลินตา ตันรังสรรค์

110

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ...(หมวด ๑ บททั่วไป ถึงหมวด ๔ สภาพการจ้าง) โดย ลันตา อุตมะโภคิน

126

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๘ ... โดย สุทธิมาตร จันทร์แดง

138

สรุปคำพิพากษาของศาลและผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๐๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดย พิมลพัชร์ อริยะณานกุล

150

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดย อภิวัฒน์ สุดสาว

156
162

การปฎิรูปกฎหมาย : LAW FORM

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง โดย อวิการัตน์ นิยมไทย

172

สารพันปัญหากฎหมาย

ปัญหาการดำเนินคดีอาญากรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกต้องหาว่าเป็นผู้กระทำความผิด โดย อริยพร โพธิใส

182

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาและพนะนาชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ โดย สิริโฉม พรหมโฉม

192

หน้าต่างโลก The Knowledge Windows

ชุด อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของสภาขุนนางอังกฤษ ตอนที่ ๑ การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย โดย ปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์

200

แนะนำเว็บไซต์

www.dmcr.go.th / www.imo.org / www.mkh.in.th / www.ThailandNTR.com โดย จุฬารัตน์ วงษ์น้อย