กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 354

1 มกราคม 2562

จำนวนหน้า 23

วารสารกฎหมาย เล่มที่ 354 ปี 2562
5

ปัญหาจากข้อหารือกฎหมายที่น่าสนใจ

การขยายระยะเวลาก่อสร้างหรืองดหรือลดค่าปรับตามสัญญา โดย นาถสินี ยุติธรรมดำรง

9

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

การใช้ดุลพินิจกับเขตอำนาจศาลในคดีอาญา โดย ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง

11

เจาะฎีกาเด่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6446/2547 โดย รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ มนต์ชัย ชนินทรลีลา

15

บทความเรื่อง

บทตัดพยานหลักฐานในคดีอาญา โดย มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สิริทิพย์ ไทยมงคล

17

บทความเรื่อง

การยกเลิกระบบวางเงินประกันตัวผู้ต้องหาในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดย นิธิพัฒน์ สินเพ็ง