กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 141

29 ธันวาคม 2558

จำนวนหน้า 65

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 141 ปี 2558
3

รายงานพิเศษ

"ปฏิรูปตำรวจ" โดย พลีธรรม ตริยะเกษม

25
57

ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจสำหรับ HROD&IR ตอน:-เลิกจ้างลูกน้องที่รัก โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

61

เปิดฎีกาคดีภาษีอากร

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๓๐) พ้นเวลาที่กฎหมายกำหนด และแสดงภาษีขายขาดไปต้องรับผิดเสียภาษีที่ยื่นขาดไปพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย โดย พิชเยนทร์ กองทอง

63

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

Prescription Period โดย แอน พี. วรรณประทีป