กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 140

30 พฤศจิกายน 2558

จำนวนหน้า 56

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 140 ปี 2558
4

รายงานพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ : ปัญหาและทางออกจากการแทรกแซงทางการเมืองเพื่อสู่การอำนวยความเป็นธรรมอย่างแท้จริง โดย อัยการจันทิมา ธนาสว่างกุล

28

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

นำสำเนาดีวีดีละเมิดลิขสิทธิ์เสนอให้เช่ามีความผิดหรือไม่อย่างไร โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

30

สรุปกฎหมายใหม่

พฤศจิกายน 2558

40

ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจสำหรับ HROD&IR ตอน : มาทำงานไม่ทันฝากลงเวลาลงชื่อมาทำงานแทนกันร้ายแรงหรือไม่ โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

44

กฎหมายการเงิน

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ..กับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs โดย นายกรวิทย์ ตันศรี

46

สัมภาษณ์พิเศษ

พระราชบัญญัติหลักประกันธุรกิจ โดย พลีธรรม ตริยะเกษม

54

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

Intervention โดย แอน พี. วรรณประทีป