กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 134

29 พฤษภาคม 2558

จำนวนหน้า 64

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 134 ปี 2558
4

รายงานพิเศษ

กฎหมายอุ้มบุญกับอาชญากรรมการค้ามนุษย์ โดย ทัสสเรศ ดาศรี

34

The Lawyer

การเตรียมตัวสำหรับนักกฎหมายที่ดีก่อนเข้าสู่อาเซียน โดย อาจารย์สมหมาย จันเรือง

36

รายงานการสัมมนา

สัมมนาทางวิชาการศาลยุติธรรม ประจำปี 2558 เรื่อง "ประชาชน/ผู้ประกอบธุรกิจกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม(Class Action)ใครได้ใครเสีย" โดย วิทูร กุลวานิช

40

ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

คำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจสำหรับ HROD&IR โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

42

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

ปลอมบัตรประจำตัวประชาชน โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

44

พลวัตกฎหมาย

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๘(๒) โดย วัส ติงสมิตร

46

เปิดฎีกาคดีภาษีอากร

การประเมินค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในส่วนห้องพักของโรงแรมชอบหรือไม่ โดย พิชเยนทร์ กองทอง

48

สี่แยกกฎหมายมหาชน

ชกไม่สมศักดิ์ศรี โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

52

วาระผู้บริโภค

อย่าให้ "เสือหมอบ" ต้อง "หมอบ" คาพื้นถนน โดย ปุริมปรัชญ์

54

Forward Law

๔ ปี คปก.ปฏิรูปกฎหมาย ท้าทายปฏิรูปประเทศ : ข้อเสนอ "แนวทางเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรมทางอาญา" โดย จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์

56

บริหารนอกตำรา

การจากไปของจอห์น แนช กับ สงครามระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา โดย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

60

ปกิณกะกฎหมาย

เปิดสาระสำคัญพระราชบัญญัติทวงหนี้ โดย วารุณี พัฒนะนุกิจ

62

โลกกฎหมาย

ฑูตของพระเจ้าเอาเรื่อง โดย กานตา ทิพย์ธาร

63

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

List of evidence โดย แอน พี. วรรณประทีป