กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 361

14 สิงหาคม 2562

จำนวนหน้า 23

วารสารกฎหมาย เล่มที่ 361 ปี 2562
6

ปัญหาจากข้อหาหรือกฎหมายที่น่าสนใจ

การจ่ายเงินค่างวดงานกรณีคู่สัญญา โดย พอชื่น พรหมโชติชัย

10

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

การเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย โดย ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง

12

เจาะฎีกาเด่น

ความรับผิดตามกฎหมายจากการจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง โดย รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ มนต์ชัย ชนินทรลีลา สุจรรยา สุจริตศรีชัยกุล ชัชชมล โรจนวิภาต