กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 133

30 เมษายน 2558

จำนวนหน้า 58

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 133 ปี 2558
4

บทนำ

รัฐธรรมนูญใหม่

6

รายงานพิเศษ

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ... (ตอนที่ 1) โดย นคร ชมพูชาติ

34

รายงานการสัมมนา

รายงานสัมมนาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สภาทนาย โดย ทัสสเรศ

38

สี่แยกกฎหมายมหาชน

ผู้ชายนะยะ โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

42

เปิดฎีกาคดีภาษีอากร

การประเมินค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตามหลักของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยชอบหรือไม่

44

ปกิณกะกฎหมาย

สอดส่อง พรบ.ลิขสิทธ์2ฉบับใหม่เพิ่มอะไรบ้าง? โดย วารุณี พัฒนะนุกิจ

46

ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

คำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจสำหรับ HROD&IR โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

48

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

อำนาจของศาลแขวง โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

50

พลวัตกฎหมาย

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๘ โดย วัส ติงสมิตร

52

ว่าความภาคพิสดาร

นี่ก็มารเรียกพี่ โดย วิสูตร์ ทิพย์ธาร

54

วาระผู้บริโภค

คนไทยกับการอ่าน : มากน้อยไม่สำคัญ แต่ดันไม่อ่าน!! โดย ปุริมปรัชญ์

56

โลกกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ เตรียมเครื่องประหารหัวสุนัข! โดย กานตา ทิพย์ธาร

57

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

Default of Appearance โดย แอน พี. วรรณประทีป