กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 135

30 มิถุนายน 2558

จำนวนหน้า 73

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 135 ปี 2558
2

ประวัติ ประธานศาลฏีกา คนใหม่

ประวัติ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ

5

รายงานพิเศษ

ถอดเทป : สัมมนาทางวิชาการ ศาลยุติธรรมประจำปี 2558

39

ข่าวในประเทศ

ครม.เห็นชอบตั้งราคากลางเก็บขยะบ้าน 150บาท/เดือน รมว.สาธารณสุข ประกาศกฎหมายคุมคุณภาพร้ายขายยา

45

ข่าวต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน คาฟาลา กาตาร์ ห้ามลูกจ้างลาออก

47

สรุปกฎหมายใหม่

ภาษี บัญชี

57

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

ผลของเจตนา ในการกระทำความผิด โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

59

เปิดฏีกาคดีภาษีอากร

เกษียณอายุก่อนกำหนด โดย พิชเยนทร์ กองทอง

61

สี่แยกกฎหมายมหาชน

สิทธิของผู้พิการ โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

65

วาระผู้บริโภค

ขยะ : ปัญหาไซส์ภูเขา โดย ปุริมปรัชญ์

67

ว่าความภาคพิสดาร

(ไม่ใช่) มีเท่าไร เอาเท่านั้น โดย วิสูตร์ ทิพย์ธาร

69

ปกิณกะกฎหมาย

ปัญหาสังคมกับเพศที่สาม และ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหร่างเพศ พ.ศ. 2558 โดย วารุณี พัฒนะนุกิจ

71

โลกกฎหมาย

Apple watch ทำพิษ โดย กานตา ทิพย์ธาร

72

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

Documentary Evidence โดย แแอน พี. วรรณประทีป