กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 142

29 มกราคม 2559

จำนวนหน้า 64

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 142 ปี 2559
2

รายงานพิเศษ

เจาะลึก ระบบการเลือกตั้งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย โดย พลีธรรม ตริยะเกษม

50

ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจสำหรับ HROD&IR ตอน:-ปรับจากลูกจ้างรายวันเป็นลูกจ้างรายเดือนต้องปรับค่าจ้างให้ด้วยหรือไม่ โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

54

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

"การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่ง เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา" โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

56

ปกิณกะกฎหมาย

กฎหมายเพื่อประชาชนพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม

58

ปกิณกะกฎหมาย1

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

60

ปกิณกะกฎหมาย2

พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ : ก้าวย่างสำคัญของความเสมอภาคทางเพศในประเทศไทย

62

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

Damages โดย แอน พี.วรรณประทีป