กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 305

1 ธันวาคม 2557

จำนวนหน้า 22

วารสารกฎหมาย เล่มที่ 305 ปี 2557
1

ประวัติ

ประวัติ นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด

2

เนื่องจากปก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ศิริอร เทศะบำรุง มณีสินธุ์ / วาสนา เกตุเห่ง

6

บทความ

พระภารกิจด้านต่างประเทศของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย โดย โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง

9

ปัญหาจากข้อหารือกฎหมายที่น่าสนใจ

หารืออายุความ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดย ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล

13

คำพิพากษาฏีกาที่น่าสนใจ

อำนาจศาลในคดีอาญา โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

15

เจาะฏีกาเด่น

ค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา โดย รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ / มนต์ชัย ชนินทรลีลา

18

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

Hong Kong protests : What you need to know โดย ภัทรวดี ไวยภาษ