กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 359

23 มิถุนายน 2562

จำนวนหน้า 23

วารสารกฎหมาย เล่มที่ 359 ปี 2562
5

ปัญหาจากข้อหาหรือกฎหมายที่น่าสนใจ

การขอคืนของกลาง โดย สิตางศุ์ ตั้งศิริ

9

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

ดูหมิ่นซึ่งหน้า โดย ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง

11

เจาะฎีกาเด่น

ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา โดย รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ มนต์ชัย ชนินทรลีลา สุปวีณ์ นิมิตกุล ชัชชมล โรจนวิภาค

16

บทความเรื่อง

ดุลพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในสำนวนคดีอาญาของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรม โดย ดร.ชัยภัทร ทั่งทอง