กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 358

22 พฤษภาคม 2562

จำนวนหน้า 23

วารสารกฎหมาย เล่มที่ 358 ปี 2562
6

ปัญหาจากข้อหารือกฎหมายที่น่าสนใจ

กรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองและผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแต่ไม่ลงนามในแบบแปลน โดย พอชื่น พรหมโชติชัย

9

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

กล้องวงจรปิดเพียงพอรักษาความปลอดภัยได้หรือไม่ โดย ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง

11

เจาะฎีกาเด่น

คำพิพากษาศาลฎีกา โดย รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ มนต์ชัย ชนินทรลีลา

16

บทความเรื่อง

ข้อพิพาทอันเกิดจากการใช้อำนาจของหน่วยงาน โดย ธีรพัฒน์ ภู่พลับ