กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 128

30 พฤศจิกายน 2557

จำนวนหน้า 64

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 128 ปี 2557
4

บทนำ

แนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศ

6

รายงานพิเศษ

ปลดกระดูกจากคอผู้ค้ำประกัน : กฎหมายค้ำประกันที่แก้ไขใหม่ โดย ชูเกียรติ ใช้เทียมวงษ์

28

เปิดคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดีปีนรั้วสภาฯประท้วง สนช. โดย ปราโมทย์ พิพัฒนาศัย

32

รายงานสัมมนา

กฎหมายแรงงานกับการประกอบวิชาชีพเมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย บัญชา สุขใจ

38

สี่แยกกฎหมายมหาชน

เรื่องของผัวๆเมียๆในคดีปกครอง โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

42

ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

บริษัทขาดทุนจะลดขนาดองค์กรโดยปลดพนักงานออกโดยไม่มีความผิดได้หรือไม่? โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

44

มุมกฎหมายท้องถิ่น

ข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย ธีรเดช นรัตถรักษา

48

ทนายหัวเห็ด

ศาลเมืองปาย : ศาลในฝัน-สวรรค์บนดอย โดย โอฬาร อินทสุวรรณ

54

ว่าความภาคพิสดาร

ถามให้สงสัย โดย วิสูตร์ ทิพย์ธาร

56

โลกกฎหมาย

สิทธิที่จะถูกลืม โดย กานตา ทิพย์ธาร

58

ปกิณกะกฎหมาย

เชอร์ล็อก โฮมส์ นิยายสาธารณะ โดย วรพล พัฒนะนุกิจ

60

วาระผู้บริโภค

กินแล้วเก็บ...หรือไม่เก็บดีล่ะ (1) โดย ปริมปรัชญ์

62

ลิ้นชักแห่งความสุข

นิทานหอยทาก โดย ณัฐคเนตร์