กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 132

1 มีนาคม 2558

จำนวนหน้า 56

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 132 ปี 2558
4

รายงานพิเศษ

เปิดเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ โดย อ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

32

Forward Law

ทรัพยากรกฎหมายกับการยกระดับกระบวนการยุติธรรม โดย จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์

34

ว่าความพิสดาร

อย่าปล่อยคาไว้ โดย วิสูตร์ ทิพย์ธาร

36

เปิดฎีกาคดีภาษีอากร

เกษียณอายุก่อนกำหนด โดย พิชเยนทร์ กองทอง

38

ปกิณกะกฎหมาย

การการุณฆาตที่สังคมเรียกร้อง โดย วารุณี พัฒนะนุกิจ

40

พลวัตกฎหมาย

ปฎิรูประบบเลือกตั้งสู่ระบบสัดส่วนที่มีสมาชิคแบบผสม (MMP) โดย โคทม อารียา

44

ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

คำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจสำหรับ HROD&IR โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

46

เปิดคำพิพากษา

อำนาจศาลในคดีอาญา โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

48

วาระผู้บริโภค

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย : การศึกษาปรัชญาพอเพียงและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ปุริมปรัชญ์

50

มุมมองท้องถิ่น

"ร่างพระราชบัญญัติ สมัชชาผลเมืองจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ..." โดย ธีรเดช นรัตถรักษา

54

โลกกฎหมาย

ร้านไม่รับเข้าทำงานเพราะสวมผ้าคลุมศีรษะไปสัมภาษณ์งานก็เลยเป็นเรื่อง โดย กานตา ทิพย์ธาร

55

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

Default of answer โดย แอน พี. วรรณประทีป