กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 129

24 ธันวาคม 2557

จำนวนหน้า 62

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 129 ปี 2557
4

บทนำ

ของขวัญปีใหม่ 2558 ที่คนไทยต้องการ

6

รายงานพิเศษ

ค้ำประกันบทบาทต้องห้ามของผู้จำนองบุคคลที่สามในกฎหมายจำนองฉบับแก้ไข โดย ชูเกียรติ ใช้เทียมวงษ์

30

รายงานสัมมนา

กฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้า(Product Safety Law) โดย วิทูร กุลวานิช

34

ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

บริษัทจะขยายเวลาเกษียณอายุพนักงานหรือยกเลิกอายุเกษียณฝ่ายเดียวได้หรือไม่? โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

36

ทนายหัวเห็ด

ศาลทำเนียบขาวเมืองไทย โดย โอฬาร อินทสุวรรณ

40

เปิดฎีกาคดีภาษีอากร

เกษียณอายุก่อนกำหนดได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ โดย พิชเยนทร์ กองทอง

42

เปิดคำพิพากษา

เปิดคำฟ้อง คดีฆาตกรรมแหม่มอังกฤษที่เกาะเต่า โดย ปราโมทย์ พิพัฒนาศัย

46

สี่แยกกฎหมายมหาชน

เรื่องของไฟฟ้าที่มาเกะกะหน้าบ้าน โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

52

ว่าความภาคพิสดาร

พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน โดย วิสูตร ทิพย์ธาร

54

โลกกฎหมาย

การใช้ศาลแก้ปัญหาขยะในยุโรป โดย กานตา ทิพย์ธาร

56

ปกิณกะกฎหมาย

การจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา โดย วารุณี พัฒนะนุกิจ

58

วาระผู้บริโภค

กินแล็วเก็บ... หรือไม่เก็บดีล่ะ(2) โดย ปุริมปรัชญ์

60

ลิ้นชักแห่งความสุข

นิทานเรื่อง เกร็ดขนมปังชีวิต โดย ณัฐคเณศร์