กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 138

30 กันยายน 2558

จำนวนหน้า 66

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 138 ปี 2558
4

รายงานพิเศษ

พรบ.การทวงถามหนี้ ลูกหนี้จะกลายเป็นพระเจ้าเพราะกฎหมายทวงหนี้จริงหรือไม่? โดย พลีธรรม ตริยะเกษม , ทัสสเรศ ดาศรี

12

The Lawyer

กฎหมายดิจิทัลกับการพัฒนาประเทศ โดย พลีธรรม ตริยะเกษม

44

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

หมิ่นประมาทต้องยืนยันผู้ถูกใส่ความว่าเป็นใครหรือไม่ โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

46

ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสำหรับ HROD&IR โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

48

มุมกฎหมายท้องถิ่น

ข้อบังคับสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดย ธีรเดช นรัตถรักษา

54

เปิดฎีกาคดีภาษีอากร

เกษียณอายุก่อนกำหนด ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ โดย พิชเยนทร์ กองทอง

56

สี่แยกกฎหมายมหาชน

ใช้ยาหมดอายุ โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

58

โลกกฎหมาย

หังหมอซะไม่มี โดย กานตา ทิพย์ธาร

60

ว่าความภาคพิสดาร

ไม่รู้ใครจะได้ตัง ใครจะเสียตัง โดย วิสูตร ทิพย์ธาร

62

ปกิณกะกฎหมาย

ศาลสูงยุโรปสั่ง การเดินทางเพื่อทำงานของลูกจ้างถือเป็นชั่วโมงการทำงาน โดย วารุณี พัฒนะนุกิจ

64

วาระผู้บริโภค

ใช้มือถือขณะขับรถ : ตัวการปัญหาจราจร โดย ปุริมปรัชญ์

65

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

Enforcement of Judgment โดย แอน พี. วรรณประทีป