กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 360

9 กรกฎาคม 2562

จำนวนหน้า 23

วารสารกฎหมาย เล่มที่ 360 ปี 2562
6

ปัญหาจากข้อหารือกฎหมายที่น่าสนใจ

การกำหนดเบี้ยปรับและการคืนค่าปรับตามสัญญาจ้าง โดย นาถสินี ยุติธรรมดำรง

10

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนในหนี้สินของห้าง โดย ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง

12

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

องค์การอนามัยโลกระบุการติดเกมเป็นอาการป่วย โดย ทิปกร โกมลพันธ์พร พัทธมน อนันต์ศฤงคาร

14

บทความเรื่อง

เหตุในการรอการลงโทษและรอการกำหนดโทษ โดย มนต์ชัย ชนินทรลีลา, อุทิศ เพ็ชรใต้, สุปวีณ์ นิมิตกุล, พิมพ์ชนก เจริญกิจขจร

20

บทความเรื่อง

ข้อมูลเบื้องต้นในการสอบเนติบัณฑิตสหรัฐอเมริกา โดย สิตานันท์ ศรีวรกร