กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 130

30 มกราคม 2558

จำนวนหน้า 72

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 130 ปี 2558
4

เปิดคำพิพากษา

คดียึดทรัพย์ 68 ล้านบาท ลูกสาวทหารคนสนิทบิ๊กจิ๊ว โดย ปราโมทย์ พิพัฒนาศัย

26

รายงานพิเศษ

กม.ค้ำประกันใหม่ควรถูกยกเลิกจริงหรือไม่? โดย ปราโมทย์ พิพัฒนาศัย

40

รายงานการสัมมนา

สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย บัญชา สุขใจ

42

ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

สัญญาส่งไปดูงาน 2 อาทิตย์ให้ทำงานชดใช้ 3 ปี เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่? โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

44

สี่แยกกฎหมายมหาชน

สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเป็นหน้าที่ของรัฐ โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

48

Forward Law

ภารกิจการคลังกับการทำหน้าที่ส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงการบริการทางกฎหมาย โดย จุลศักดิ แก้วกาญจน์

52

บริหารนอกตำรา

เมื่อความชอบธรรมต่างพื้นฐาน โดย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

56

ว่าความพิสดาร

คำถามซับซ้อนขึ้นจับทางยากขึ้น โดย วิสูตร์ ทิพย์ธาร

58

ทนายหัวเห็ด

ทนายเข้าบ่อน โดย โอฬาร อินทสุวรรณ

62

โลกกฎหมาย

รัฐย่อมรู้ว่าอะไรดีไม่ดีหรือต้องปล่อยให้เป็นทางเลือกของประชาชน โดย กานตา ทิพย์ธาร

64

ปกิณกะกฎหมาย

ความอ้วนที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานอาจนำมาสู่การเลิกจ้างได้ โดย วารุณี พัฒนะนุกิจ

68

วาระผู้บริโภค

โซเชียวเน็ตเวิร์ค รุ่งโรจน์... ใจคนรุ่งริ่ง โดย ปุริมปรัชญ์

70

ลิ้นชักแห่งความสุข

เริ่มต้นใหม่(อีกครั้ง) โดย ณัฐคเณคร์