กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

22 มกราคม 2562

จำนวนหน้า 331

งานวิจัยกฎหมาย ปี 2562
8

บทบาทของนักกฎหมายกับ เทศกาลบ้านเมือง

บทบาทของนักกฎหมายกับ เทศกาลบ้านเมือง โดย จิตติ ติงศภัทิย์

12

นิติปรัชญาของหันเฟย

นิติปรัชญาของหันเฟย โดย อรุณ ภานุพงศ์

16

ปรัชญาวิจารณ์ของอิมมานุเอล ค้านท์

ปรัชญาวิจารณ์ของอิมมานุเอล ค้านท์ โดย เดือน คำดี

26

ทฤษฎีกฎหมายสามชั้นของ ดร.ปรีดี

ทฤษฎีกฎหมายสามชั้นของ ดร.ปรีดี โดย สมยศ เชื้อไทย

34

หนี้ร่วม

หนี้ร่วม โดย โสภณ รัตนกร

44

การจัดสรรทรัพยากรของสังคมโรมันโดยการใช้การจำยอม

การจัดสรรทรัพยากรของสังคมโรมันโดยการใช้การจำยอม โดย ประชุม โฉมฉาย

62

วัตถุที่เอาประกันภัย

วัตถุที่เอาประกันภัย โดย โพธิ์ จรรย์โกมล

65

นิติบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ยุคไฮเท็ค

นิติบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ยุคไฮเท็ค โดย สมโชค เจริญลาภ

71

ลอยด์ อินชัวรันส์

ลอยด์ อินชัวรันส์ โดย สิทธิโชค ศรีเจริญ

81

หน้าที่ของกรรมการตามกฎหมายอังกฤษและกฎหมายไทย

หน้าที่ของกรรมการตามกฎหมายอังกฤษและกฎหมายไทย โดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

91

โครงสร้างพื้นฐานกฎหมายลักษณะละเมิด

โครงสร้างพื้นฐานกฎหมายลักษณะละเมิด โดย อนันต์ จันทรโอภากร

105

ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท โดย นิเวศน์ มนตรีวสุวัฒน์

113

การฟื้นฟูกิจการบริษัทลูกหนี้โดยการขอ Administration order ตามกฎหมายอังกฤษ

การฟื้นฟูกิจการบริษัทลูกหนี้โดยการขอ Administration order ตามกฎหมายอังกฤษ โดย สหธน รัตนไพจิตร

119

การกระทำอันเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

การกระทำอันเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ โดย ชูเชิต รักตบุตร์

122

เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย

เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย โดย คณิต ณ นคร

126

บทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการควบคุมอาชญากรรม

บทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการควบคุมอาชญากรรม โดย ประธาน วัฒนวาณิชย์

137

ทฤษฎีกฎหมายสามชั้นมองในแง่กฎหมายอาญา

ทฤษฎีกฎหมายสามชั้นมองในแง่กฎหมายอาญา โดย แสวง บุญเฉลิมวิภาส

141

สถาบัญการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในเวลา 50 ปีที่ผ่านมาแล้ว

สถาบัญการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในเวลา 50 ปีที่ผ่านมาแล้ว โดย ไพโรจน์ ชัยนาม

149

บทบาทของพระมหากษัตริย์ในระบบรัฐสภา

บทบาทของพระมหากษัตริย์ในระบบรัฐสภา โดย เกษม ศิริสัมพันธ์

154

ผลของสัญญาทางปกครอง

ผลของสัญญาทางปกครอง โดย พนม เอี่ยมประยูร

163

คดีปกครองเยอรมัน

คดีปกครองเยอรมัน โดย บุญศรี มีสงศ์อุโฆษ

175

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์

193

การควมคุมการใช้ดุลพินิจทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ

การควมคุมการใช้ดุลพินิจทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

228

กฎหมายศุลกากรระหว่างประเทศ

กฎหมายศุลกากรระหว่างประเทศ โดย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

232

การปฎิรูปกฎหมายของแกตต์ในกรอบของการเจรจารอบอุรุกวัย

การปฎิรูปกฎหมายของแกตต์ในกรอบของการเจรจารอบอุรุกวัย โดย ประสิทธ์ เอกบุตร

237

สถาบัญการเมืองและกฎหมายไทยในเวลา 50 ปีที่ได้ผ่านมาแล้ว

สถาบัญการเมืองและกฎหมายไทยในเวลา 50 ปีที่ได้ผ่านมาแล้ว โดย ไพโรจน์ ชัยนาม

245

บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบบรัฐสภา

บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบบรัฐสภา โดย เกษม ศิริสัมพันธ์

249

ผลของสัญญาทางการปกครอง

ผลของสัญญาทางการปกครอง โดย พนม เอี่ยมประยูร

258

คดีปกครองเยอรมัน

คดีปกครองเยอรมัน โดย บุญศรี มีสงศ์อุโฆษ

271

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์

288

การควบคุมการใช้ดุลพินิจทางการปกครองโดยองค์กรตุลาการ

การควบคุมการใช้ดุลพินิจทางการปกครองโดยองค์กรตุลาการ โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

302

กฎหมายศุลากากรระหว่างประเทศ

กฎหมายศุลากากรระหว่างประเทศ โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์

313

การปฎิรูประบบกฎหมายของแกตต์ในกรอบของการเจรจารอบอุรุกวัย

การปฎิรูประบบกฎหมายของแกตต์ในกรอบของการเจรจารอบอุรุกวัย โดย วิจิตรา ฟุ้งลัดดา

317

การเรียกร้องเงินทดแทนตามกฏหมายแรงงาน

การเรียกร้องเงินทดแทนตามกฏหมายแรงงาน โดย วิชัย เอื้ออังคณากุล

322

กฎหมายศุลากากรระหว่างประเทศ

กฎหมายศุลากากรระหว่างประเทศ โดย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

326

การปฎิรูประบบกฎหมายของแกตต์ในกรอบของการเจรจารอบอุรุกวัย

การปฎิรูประบบกฎหมายของแกตต์ในกรอบของการเจรจารอบอุรุกวัย โดย ประสิทธ์ เอกบุตร