ภาษีทรัพย์สินจากประสบการณ์ชีวิตในอเมริกา

การเสียภาษีของบุคคลทั่วไปในสหรัฐอเมริกาได้แก่ ภาษีเงินได้ ในภาษีเงินได้จะแยกเป็นการเสียภาษี 3 ประเภทคือ ภาษีของรัฐบาลกลาง,ภาษีมลรัฐและภาษีเมือง โดยเก็บรวมกันครั้งเดียวต่อปี

ข้อมูลเมื่อ 1 กรกฎาคม 2549