กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

แรงงานวิเคราะห์

อีกหนึ่งขั้นตอนของการพัฒนากฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติรับรองให้สิทธิแรงงานหญิงและชายมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติระหว่างหญิงและชาย โดยมีหลักการให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิงและชายที่เท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการอนุวัตการตามหลักความเสมอภาคในด้านแรงงานให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556

สิทธิการขอรับสิทธิบัตรกับสิ่งประดิษฐ์เกิดจากการทำวิศวกรรมย้อนกลับ

แม้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรจะให้การยอมรับ ให้สามารถกระทำได้ในแง่ของสิทธิในการใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีโดยนัยของบทบัญญัติก็ตาม แต่ในเชิงของสิทธิในการใช้ประโยชน์และในเชิงของสิทธิในการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตรโดยการยื่นขอรับสิทธิบัตรนั้น ก็ต้องพิจารณากันต่างหาก

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556

การประนีประนอมยอมความ ในคดีฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งแล้ว หากนายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจ ก็นำคดีไปสู่ศาลแรงงานได้ แต่ส่วนใหญ่นายจ้างจะเป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ศาล เนื่องจากพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงิน ซึ่งนายจ้างเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อมูลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556

นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างตามกำหนดระยะเวลา

คดีนี้ลูกจ้าง จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ 2 ว่า นายจ้างโจทก์เลิกจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยตามกฎหมาย จำเลยที่ 2 สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วอาศัยอำนาจตามมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง (สินจ้าง) แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย

ข้อมูลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556

เช่าแรงงาน

คดีนี้มีลูกจ้าง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจำนวน 172 คน กลุ่มที่ 2 จำนวน 14 คน ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ 2 ว่า เป็นลูกจ้างโจทก์ที่ 1 และ ที่ 2 ตามลำดับ ผู้ให้เช่ากิจการ นายจ้าง และ บริษัท ท. จำกัด ผู้เช่ากิจการ เป็นนายจ้าง เลิกจ้างไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้าง และไม่คืนเงินประกันการทำงาน

ข้อมูลเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556