อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ : อัตราค่าจ้างการเมือง

ในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนั้น อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๓๑ ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum Wage Fixing Convention, 1970) ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศประเภทหนึ่ง ก็ได้กำหนดไว้ว่า ข้อเท็จจริงที่ต้องนำมาพิจารณาในการกำหนดระดับค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งต้องเป็นไปตามและเหมาะสมกับแนวการปฏิบัติและสภาพการณ์ของประเทศนั้น ๆ

ข้อมูลเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2556