กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

ในปัจจุบัน สินค้าในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ล้วนแต่มีกระบวนการผลิตที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงและทวีความซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับ จนอาจทำให้สินค้านั้นมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เมื่อผู้บริโภคนำสินค้าดังกล่าวไปใช้ก็อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย จิตใจ

ข้อมูลเมื่อ 16 ธันวาคม 2546