กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

เปิดโลกแรงงาน

การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน : ไม่จัดก็จ่าย

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 กฏหมายฉบับนี้มีความสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานของมนุษยชาติโดยตรง ทำให้นายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการมีลูกจ้างซึ่งมีแรงงานฝีมือไว้ทำงานผลิตสินค้าหรือบริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง กับทำให้ลูกจ้างมีความรู้ความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นและได้รับค่าตอบแทนการทำงานสูงขึ้นด้วย

ข้อมูลเมื่อ 22 ตุลาคม 2556

การเอารัดเอาเปรียบแรงงาน

การโยกย้ายหน้าที่การงาน หรือการกลั่นแกล้งไม่จ่ายค่าจ้างเงินเดือนหรือจ่ายไม่ครบแก่แรงงานหรือลูกจ้างในภาครัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการสหภาพแรงงานที่ได้เปิดเผยข้อมูลการทุจริตของฝ่ายบริหารรัฐวิสาหกิจบางแห่ง หรือแม้แต่การจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานหรือลูกจ้างในภาคเอกชนก็ตาม

ข้อมูลเมื่อ 21 ตุลาคม 2556

ความรับผิดเรื่องใหม่ของนายจ้าง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาคดีเรื่องหนึ่งซึ่งลูกจ้าง 38 คน ฟ้องนายจ้างเรียกค่าเสียหายเนื่องจากลูกจ้างทำงานในโรงงานของนายจ้างแล้วหายใจเอาฝุ่นฝ้ายที่ฟุ้งกระจายในโรงงานเข้าไปนานปี จนเป็นโรคปอดอักเสบ (หรือโรคปิสสิโนสิส) โดยศาลพิพากษาให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างดังกล่าว คนละหนึ่งแสนบาทขึ้นไป

ข้อมูลเมื่อ 19 กรกฎาคม 2556

กฎหมายเกี่ยวกับการล่วงเกินทางเพศ

แม้กฎหมายเกี่ยวกับการล่วงเกินทางเพศได้ใช้บังคับกว่า 5 ปีแล้ว แต่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงเนื้อหาแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงยังพอที่จะถือว่าบทบัญญัติเรื่องนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่น่ารู้และน่าสนใจ

ข้อมูลเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556

กฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ผู้รับงานไปทำที่บ้านยังไม่มีกฎหมายใดให้การคุ้มครอง ไม่ว่าในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ความมั่นคงในการทำงาน หรือการจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน ผู้รับงานไปทำที่บ้านจึงอาจได้รับพิษภัยหรืออันตรายจากวัตถุดิบ เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน อันเนื่องมาจากความไม่รู้ถึงความเป็นพิษของวัตถุดิบนั้น

ข้อมูลเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556