บันทึกการสอบสวนปากคำในสำนวนของตำรวจเปิดเผยได้หรือไม่?

แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 58 จะรับรองสิทธิของประชาชนในการที่จะได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ที่อยู่ในความครอบครองของราชการ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ข้อมูลเมื่อ 16 เมษายน 2546